ขุมทรัพย์กลางอ่าวไทย

clip VDO

คลิปวิดีโอ กรณีพิพาทไทย-กัมพูชา

บทความ เอกสาร กรณีพิพาท ไทย-กัมพูชา

บทความ เอกสาร กรณีพิพาท ไทย-กัมพูชา

แผนที่

"ปราสาทพระวิหาร" ใน "แผนที่" (Mapping)
"ปราสาทพระวิหาร" ศาสนสถานในคติความเชื่อแบบเขมร-ฮินดู พุทธศตวรรษที่ 14 บนเทือกเขาพนมดองเร็ก สู่ความขัดแย้งในยุครัฐประชาชาติ(ประเทศ) ทีใช้ "แผนที่"(Mapping) เป็นเครื่องมือในการสร้าง "เส้นแยกเขตแดน"
  by ศุภศรุต :

แผนที่ ตามอนุสัญญาสยาม-ฝรั่งเศส ปี 1904
ระวางแผนที่ทั้ง 5 1904-1907
ระวางแผนที่ทั้ง 6 1904-1907

แผนที่ ตามสนธิสัญญาแลกเปลี่ยนดินแดน 1907-1908
แผนที่ระวางดองเร็ก 1908
แผนที่ระวางโขง 1908

แผนที่อเมริกา(สันปันน้ำ) ไทย-อินโดจีน 1954
แผนที่กรมแผนที่ทหาร 1954
แผนผังแสดงการกำหนดอาณาเขตของปราสาทพระวิหาร ปี 1962

แผนที่ L708 กรมแผนที่ทหาร 1965 ปราสาทพระวิหารอยู่ในเขตกัมพูชา
แผนที่ L7017 ประมาณปี 1975 ปราสาทพระวิหารอยู่ในเขตกัมพูชา
แผนที่ L7018 ปี 2007 ปราสาทพระวิหารอยู่ในเขตกัมพูชา ตามมติคณะรัฐมนตรีปี 2505

การเมืองไทย